Heischade: voorkomen en ...

Categorie: Algemeen
31-05-2016 Sinds 2009 wordt er volop gebouwd in Goes-West. Dat doen we zo voorzichtig mogelijk met aandacht voor de omgeving. We doen ons uiterste best om te voorkomen dat er schade ontstaat aan de bestaande bebouwing. Hoe gaan wij hiermee om en wat doen we als er toch schade is? En wat kunt u zelf doen?

Om overlast voor u als wijkbewoner zoveel mogelijk te voorkomen, zoeken we in overleg met de gemeente voordat de uitvoering van een project start naar optimale aan- en afvoerroutes. De uitvoerende partij neemt daarnaast ook maatregelen om overlast voor te zijn. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is het mogelijk dat er toch schade ontstaat bij de direct aangrenzende panden.

Bouwkundige opnames

Voor de start van de sloop- en bouwwerkzaamheden worden neutrale en onafhankelijke bouwkundige opna mes gemaakt van direct omliggende panden of andere bebouwing. Altijd van de buitenkant en meestal ook van de binnenkant. Hoeveel en welke woningen worden opgenomen, hangt af van de zwaarte van de werkzaamheden. Bij lichte werkzaamheden en een goede staat van de bebouwing nemen we alle woningen binnen 25 meter vanaf de bouwwerkzaamheden op. Bij zeer zware werkzaamheden en kwetsbare bebouwing 75 meter. Een onafhankelijke nulmeting voorkomt onduidelijkheid. Een bouwkundige opname brengt eventueel aanwezige schades, onvolkomenheden en bij uitzondering scheefstanden (horizontaal en verticaal) in beeld. De opnames richten zich in eerste instantie vooral op de bouwkundige zaken en risico onderdelen. Bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk, zetting en scheurvorming. Als hier aanleiding toe is, onderzoekt de inspecteur ook de constructie. De rapportages van de opnames worden gedeponeerd bij de notaris, hiervan wordt dan een depotakte opgemaakt. De opdrachtgever van de uitgevoerde vooropname kan met de rapportage aantonen dat eventuele schade voor aanvang van de werkzaamheden wel of niet aanwezig was.

En als er toch schade is?

Als u tijdens of direct na de werkzaamheden schade meldt, kan dit vergeleken worden met het opnamerapport. De ernst van de schade kan hiermee worden vastgesteld. Ook bepalen we hoe we de schade kunnen herstellen en of er aanvullende maatregelen genomen dienen te worden om verdere schade te voorkomen.

Als uw woning niet valt binnen de invloedsfeer?

Valt uw woning buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden van betreffende bouwlocatie? Dan bent u natuurlijk vrij om indien u dat nodig acht, zelf een opname te (laten) uitvoeren. De kosten hiervoor komen voor uw eigen rekening.

Hoe maakt u een nulmeting?

U kunt er voor kiezen een nulmeting te laten uitvoeren door een onafhankelijk inspectie- en expertisebureau, gespecialiseerd in Bouwrisico en Bouwschade. Maar u kunt het ook zelf doen:

1. Fotografeer de huidige bouwkundige staat van uw woning: maak duidelijke overzichtsfoto’s van alle ruimten en zoom in op specifieke details, zoals wand- en vloertegelwerk en kozijnen in de wand.

2. Fotografeer alle reeds aanwezige schades, scheuren, onvolkomenheden en scheefstanden (horizontaal en verticaal): fotografeer bij scheuren een meetlatje mee, zodat gezien kan worden hoe groot de scheur is.

3. Druk alle foto’s af en stop deze in een envelop, die u aan uzelf via de post opstuurt. De poststempel geeft aan wat de datum was van uw opname. Controleer bij binnenkomst van de envelop of de datum leesbaar is. Het is handig als u zelf ook een setje foto’s heeft dat u kunt bekijken zonder dat de envelop open hoeft. U kunt er ook voor kiezen het rapport te deponeren bij de notaris, hiervan wordt dan een depot akte opgemaakt. U kunt het document tegen een lager tarief ook zelf bij de belastingdienst deponeren.

Ontwerp & realisatie: Nilsson